Regulamin Serwisu BLISKOPRACY.PL

1. Definicje

 1. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 2. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 3. BLISKOPRACY.PL – Bliskopracy” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagodowej 77, 62-002 Suchy Las, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000958843, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
 4. Kandydat – Gość lub Użytkownik przeglądający lub korzystający z dedykowanych funkcjonalności określonych w Regulaminie.
 5. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w Punkcie 3 Regulaminu.
 6. Ogłoszenie – propozycja sporządzona przez Pracodawcę lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzone przez Pracodawcę i opublikowane w Serwisie na zasadach określonych w Punkcie 4 Regulaminu.
 7. Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Płatności BLISKOPRACY: Tpay.
 8. Płatności BLISKOPRACY.PL - usługa świadczona przez Operatora Płatności, umożliwiająca Kupującym dokonywanie płatności za Przedmiot w ramach Serwisu oraz ewidencjonowanie środków pieniężnych pochodzących z takich płatności w narzędziu rozliczeniowym prowadzonym przez Operatora Płatności na rzecz Sprzedających.
 9. Pracodawca – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie lub korzystający z dedykowanych funkcjonalności określonych w Regulaminie.
 10. Przedmiot – Przedmiot Ogłoszenia stanowiący opis i wymagania dotyczące stanowiska objętego Ogłoszeniem.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 12. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Serwis – prowadzona przez BLISKOPRACY.PL internetowa platforma online dostępna w domenie bliskopracy.pl.
 15. Usługi – odpłatne usługi świadczone przez BLISKOPRACY na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń oraz Usług Promowania.
 16. Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń określone w punkcie 5.
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 18. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
 20. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.
 21. Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług BLISKOPRACY.PL w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Postanowienia ogólne

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, BLISKOPRACY.PL, Użytkowników lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz BLISKOPRACY.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody BLISKOPRACY.PL.
 4. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej na rzecz BLISKOPRACY.PL zgodnie z punktem 4.5, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw BLISKOPRACY.PL lub praw osób trzecich, o których mowa wyżej w punkcie 2.3 ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.
 5. W ramach Serwisu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu,
  2. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności,
  3. publikacja Ogłoszeń,
  4. korzystanie z usług (w tym Usług Promowania).
 6. Usługi przeglądania zawartości Serwisu są świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi świadczone są odpłatnie, chyba że BLISKOPRACY.PL w ramach promocji czasowo zniesie opłata za poszczególne usługi lub pakiety usług.
 7. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadający siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej poza obszarem Unii Europejskiej, nie ma możliwości skorzystania z usług Płatności BLISKOPRACY.PL.
 8. Do Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w odrębnych umowach, które mogą być zawierane pomiędzy BLISKOPRACY.PL a Użytkownikiem.
 9. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Wideokonferencja dostępna jest wyłącznie na przeglądarkach Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce).
 10. BLISKOPRACY.PL dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, BLISKOPRACY.PL ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poniżej:
 11. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez BLISKOPRACY.PL mogą być ograniczone lub niedostępne.
 12. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi BLISKOPRACY.PL, w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
  1. nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
  2. podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, lub promowania Ogłoszeń.
 13. W sytuacji wystąpienia awarii technicznej BLISKOPRACY.PL przedłuży czas emisji Ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o:
  1. 12h - w przypadku awarii technicznej trwającej od 3h do 24h;
  2. czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 24h.
 14. Okres awarii technicznej na potrzeby stosowania punktu (c) powyżej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego Ogłoszenia w normalnym trybie).
 15. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne, a ich treść może być zbierana przez BLISKOPRACY.PL. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że BLISKOPRACY.PL ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu. Więcej informacji o tym jak i dlaczego BLISKOPRACY.PL uzyskuje dostęp i analizuje treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie znajduje się w Polityce prywatności.

3. Konto

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z funkcjonalności Serwisu określonych dla Pracodawcy lub Kandydata – zgodnie z dalszymi postanowieniami Serwisu.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy:
 4. Użytkownik posiada Konta służące do celów prywatnych i związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 5. Użytkownik wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w związku z obsługą tych Kont przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że w zakresie żadnego z Kont nie istnieje opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych przez BLISKOPRACY.PL, a zamieszczane na Kontach Ogłoszenia nie powtarzają się w zakresie tych samych lokalizacji;
 6. Zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła); przy czym wszystkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez BLISKOPRACY.PL, która uprawniona jest do zawieszenia Konta na czas weryfikacji lub usunięcia Kont w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia. Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania, jeśli są wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w celu do unikania płatności należności z tytułu świadczonych w ramach Serwisu usług.
 7. Rejestracja Konta wymaga:
  • a) Wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła lub uwierzytelnienia za p ośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub Apple;
  • b) Zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 8. BLISKOPRACY.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
 9. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta, link do aktywacji Konta oraz aktualny Regulamin. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 7 Dni od otrzymania emaila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane. Korzystający może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email dopiero po uprzednim skontaktowaniu się z BLISKOPRACY.PL za pomocą formularza kontaktowego.
 10. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. BLISKOPRACY.PL ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 8 Regulaminu.
 11. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności w imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. BLISKOPRACY.PL ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje BLISKOPRACY.PL w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 13. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
 14. Prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
 15. Usunięcie Konta możliwe jest poprzez:
  1. wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta,
  2. przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego,
  3. przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres BLISKOPRACY.PL;
 16. Wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące BLISKOPRACY.PL z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;
 17. Rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość);
 18. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 19. BLISKOPRACY.PL uprawniona jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
 20. Nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo BLISKOPRACY.PL do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie. BLISKOPRACY.PL nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa Użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji;
 21. Pomimo uprzedniego wezwania go przez BLISKOPRACY.PL do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 22. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, BLISKOPRACY.PL zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną płatnością w wybrany przez BLISKOPRACY.PL sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, BLISKOPRACY.PL może zawiesić lub zablokować działanie Konta na zasadach określonych w punkcie 8 Regulaminu.
 23. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika Biznesowego z zachowaniem reguł wskazanych w punkcie 3.10. w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu, o których Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 12.2. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik Biznesowy powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym BLISKOPRACY.PL. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik Biznesowy zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie potwierdzające akceptację takich warunków (np. publikacja nowego Ogłoszenia).

Konto Kandydata

 1. W ramach Konta w Serwisie BLISKOPRACY.PL, w zakładce “Ustawienia - Moje CV”, każdy Użytkownik może dodać dokument zawierający jego życiorys, tj. w szczególności historię edukacji, przebieg kariery zawodowej oraz inne dane osobowe (dokument CV). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może wymagać dodania do Konta dokumentu CV. Konto pozwala na zmianę, dodanie, jak również usunięcie dokumentu CV w dowolnym momencie. Kandydat może także zamieścić list motywacyjny oraz inne treści – do tych dokumentów mają zastosowanie takie same zasady jak w przypadku CV.
 2. Do Konta można przypisać wyłącznie dokumenty w formacie .doc, .odt, .pdf, .jpg lub .docx. Waga takich plików łącznie nie może być wyższa niż 20 MB.
 3. Treść dokumentów dostarcza Użytkownik, który odpowiada również za jego zawartość, w szczególności za prawidłowość oraz legalność zawartych w nim danych.

Odpowiadanie na Ogłoszenia

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Gość może skontaktować się z Pracodawcą i pozostawić swoje dane w odpowiedzi na Ogłoszenie poza Serwisem za pomocą jednej lub kilku opcji przypisanych przez Pracodawcę do danego Ogłoszenia, tj.:
  1. poprzez dane kontaktowe podane w treści Ogłoszenia przez Pracodawcę lub
  2. poprzez zewnętrzny formularz lub system rekrutacyjny Pracodawcy, do którego link został udostępniony przez Pracodawcę w ramach przycisku “Aplikuj”,
  3. poprzez czat.
 2. Kandydat może skontaktować się z Pracodawcą poprzez czat po zaakceptowaniu jego aplikacji.
 3. BLISKOPRACY.PL nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między Pracodawcą Kandydatem. W szczególności BLISKOPRACY.PL nie odpowiada za działanie zewnętrznych stron, serwisów i aplikacji Pracodawcy, do których Użytkownik zostanie odesłany.
 4. Każda z czynności określona w pkt. 3.14 powyżej inicjowana jest wyłącznie na żądanie Kandydata lub Gościa wyrażającego tym samym wolę przekazania odpowiednio dokumentu CV oraz wszystkich innych danych osobowych, które Użytkownik załącza danemu Pracodawcy.
 5. Jeśli Użytkownik skorzysta z usługi udostępnienia danych lub dokumentu CV w ramach odpowiedzi na Ogłoszenie Pracodawcy za pośrednictwem czatu, jak również, jeśli będzie kontynuował korespondencję z Pracodawcą dotyczącą jego zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach Konta, BLISKOPRACY.PL będzie utrzymywała taką korespondencję na Koncie danego Pracodawcy i Kandydata przez kolejne 4 miesiące od chwili jej otrzymania, celem ułatwienia kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między Kandydatem i Pracodawcą. Wiadomości starsze niż cztery miesiące, w tym dane oraz dokument CV przesłane w ramach czatu nie będą po tym terminie dostępne w Serwisie. Od momentu przekazania danych osobowych Pracodawcy, w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, staje się on ponadto odrębnym od BLISKOPRACY.PL administratorem tych danych osobowych na cele rekrutacji i ewentualnie na inne cele wyznaczone zgodnie z prawem przez Pracodawcę.

Konto Pracodawcy

 1. Na Koncie Pracodawcy udostępniane są funkcjonalności służące zarządzaniu procesami rekrutacyjnymi w ramach Serwisu, takie jak:
  1. zarządzanie aktywnymi oraz nieaktywnymi Ogłoszeniami;
  2. zarządzanie aplikacjami nadesłanymi przez Kandydatów poprzez Serwis;
  3. zarządzanie kontaktem z Kandydatem.

  Skorzystanie z opisanych wyżej funkcjonalności umieszczonych w zakładce dedykowanej.

 2. W ramach funkcjonalności, o której mowa w pkt. 3.16.1.2 Użytkownik ma dostęp do odpowiedzi Kandydatów nadesłanych poprzez formularz oraz do konwersacji na czacie. Aplikacje te segregowane są automatycznie w momencie nadesłania przez Kandydata jako aplikacje nowe. Pracodawca może następnie przypisać im inny status, w tym m.in. określając czy dana Aplikacja została odrzucona lub zaakceptowana. Kandydat jest każdorazowo informowany o zmianie statusu jego Aplikacji (tj. przypisaniu jej odpowiedniego statusu) po stronie Pracodawcy.
 3. Funkcjonalność czatu umożliwia prowadzenie konwersacji z Kandydatem, który wysłał zaakceptowaną Aplikację (tj. wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych w ramach Serwisu), jak również uzyskanie dostępu do Formularza kandydata, jeśli dany Kandydat skorzystał z usługi opisanej w pkt. 3.14.1 Odnośnik do treści Formularza kandydata jest aktywny wyłącznie poprzez Konto, na które został przesłany oraz wyłącznie przez okres, w jakim Kandydat ma włączoną opcję udostępniania swoich danych zawartych w Formularzu kandydata. Odnośnik nadto prowadzi wyłącznie do aktualnego na daną chwilę Formularza kandydata.
 4. Jeśli z Kandydatem zostanie nawiązana przez Pracodawcę rozmowa za pośrednictwem czatu dotyczącą jego zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach Konta, BLISKOPRACY.PL będzie utrzymywała taką konwersację na Koncie danego Pracodawcy i Kandydata przez okres wskazany wyżej w punkcie 3.15.5.
 5. Od momentu przekazania danych osobowych przez Kandydata, Pracodawca w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych staje się ponadto odrębnym od BLISKOPRACY.PL administratorem tych danych osobowych na cele rekrutacji i ewentualnie na inne cele wyznaczone zgodnie z prawem przez Pracodawcę.

4. Zasady publikacji ogłoszeń

 1. BLISKOPRACY.PL umożliwia tylko Pracodawcy publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
 2. W zależności od wyboru Pracodawcy, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.
 3. Publikacja przez Pracodawcę Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu przez niego:
  1. pojedynczego Ogłoszenia – zgodnie z cennikiem;
  2. pakietu Ogłoszeń dostępnego w ofercie Serwisu na stronie BLISKOPRACY.PL w zakładce „CENNIK”.
  3. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku BLISKOPRACY.PL
 4. Z momentem publikacji Ogłoszenia Pracodawca udziela BLISKOPRACY.PL niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów BLISKOPRACY.PL, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook, TikTok, Instagram, Linkedin). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu BLISKOPRACY.PL nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.
 5. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w punkcie 8.1 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez BLISKOPRACY.PL. Pracodawca zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
 6. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim lub obcym i nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
 7. Pracodawca wybierze jedną, właściwą Kategorię, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
 8. Wskazanie wynagrodzenia nie jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia;
 9. Treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje dotyczące Przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu;
 10. Treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;
 11. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednej Kategorii;
 12. To samo stanowisko może być w danym czasie objęte tylko jednym Ogłoszeniem;
 13. W treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak BLISKOPRACY.PL (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet).
 14. W przypadku gdy Pracodawca opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii BLISKOPRACY.PL uprawnione jest do zmiany Kategorii.
 15. Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:
  1. oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;
  2. oferta pracy lub czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy.
  3. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
  4. kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie”
 16. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji (za wyjątkiem Ogłoszeń płatnych z góry, których publikacja następuje od momentu zaksięgowania opłaty) i trwa przez kolejne 30 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. Pracodawca dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innej Kategorii/stanowiska niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
  2. Pracodawca usunął Ogłoszenie.
 17. W przypadku powzięcia przez BLISKOPRACY.PL informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w punkcie 4.8, BLISKOPRACY.PL będzie uprawniona do usunięcia Ogłoszenia na zasadach określonych w punkcie 8 Regulaminu. W takim przypadku Pracodawcy nie przysługuje zwrot należności za takie ogłoszenie.
 18. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Pracodawca może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. Bezwzględnie zakazuje się modyfikacji miejsca pracy opublikowanego w pierwotnym ogłoszeniu oraz stanowiska. W okresie od 3 Dni przed zakończeniem emisji Ogłoszenia do daty zakończenia emisji Ogłoszenia, Pracodawca może dokonać przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 30 Dni.
 19. Możliwość modyfikacji treści Ogłoszenia nie dotyczy zmian w zakresie parametrów opublikowanego Ogłoszenia, mających na celu unikanie zapłaty należności wobec BLISKOPRACY.pl, z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu lub otrzymania zwrotu środków przysługującego Pracodawcy w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
 20. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane i będzie dostępne dla Pracodawcy przez okres 120 dni, chyba że Pracodawca sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Pracodawca powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia.
 21. Serwis gromadzi dokumenty w postaci dokumentów elektronicznych i udostępnia informacje o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy, a także świadczy wynikające z Regulaminu usługi dedykowane Kandydatom i Pracodawcom.
 22. O treści Ogłoszenia w serwisie BLISKOPRACY.PL decyduje Pracodawca, przy czym Pracodawca powinien uwzględnić we własnym zakresie konieczność ewentualnego dodania do ogłoszenia treści wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako administrator danych potencjalnych Kandydatów, którzy zdecydują się z nim skontaktować.
 23. Umieszczając w Ogłoszeniu dane osobowe osób trzecich (np. w zakresie wskazania osoby kontaktowej dla Ogłoszenia bądź uatrakcyjnienia Ogłoszenia), Pracodawca potwierdza, że legitymuje się odpowiednią podstawą prawną do przekazania takich danych osobowych BLISKOPRACY.PL oraz zobowiązany jest do poinformowania podmiotu tych danych, iż BLISKOPRACY.PL przetwarza te dane w ramach Ogłoszenia, w szczególności w zakresie archiwizacji Ogłoszeń, zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności BLISKOPRACY.PL.
 24. Kandydat może skontaktować się z Pracodawcą, w tym pozostawić mu swoje dane osobowe i dokument CV w odpowiedzi na Ogłoszenie, na zasadach określonych w pkt 3.15 powyżej.
 25. Pracodawca może dokonać zakupu odpowiedniej Usługi Odpłatnej, w ramach której link do zewnętrznego formularza lub systemu rekrutacyjnego Pracodawcy zostanie przypisany do przycisku “Aplikuj” widocznego zarówno dla Użytkowników, jak i Gości.
 26. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić zgodność procesu rekrutacyjnego z powszechnie obowiązującym prawem we własnym zakresie. Pracodawca przyjmuje do wiadomości, że BLISKOPRACY.PL nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między Pracodawcą a Kandydatem, w szczególności BLISKOPRACY.PL nie odpowiada za działania zewnętrznych stron, serwisów i aplikacji Pracodawcy, do których Użytkownik zostanie odesłany.
 27. Inne usługi dedykowane zarówno Kandydatom, jak i Pracodawcom.
 28. W Serwisie mogą pojawić się dodatkowe funkcjonalności dedykowane Kandydatom i Pracodawcom.
 29. Osoby korzystające z Serwisu zostaną poinformowane bezpośrednio w Serwisie, że dostęp do danej funkcjonalności wymaga zalogowania do Konta bądź dokonania opłaty. Zasady działania i zakres takiej funkcjonalności zostanie opisany w Regulaminie.

5. Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. Użytkownik, chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania, zgodnie z cenami podawanymi w Serwisie w zakładce „CENNIK”, w postaci:
  • a) Podbicie Ogłoszenia,
  • b) Super Podbicie,
  • c) Super Oferta.
 2. Użytkownik może skorzystać z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji, w zależności od wybranego rodzaju promowania.
 3. Usługi Promowania oraz ich pakiety są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia, tj. nie jest możliwe wykorzystanie pakietu Usług Promowania do różnych Ogłoszeń.
 4. BLISKOPRACY.PL nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem.

6. Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie w zakładce „CENNIK” są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności dokonywane w Serwisie mogą być dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez BLISKOPRACY.PL, bądź z dołu tj. zbiorczo na koniec miesiąca kalendarzowego, za wszystkie Usługi Odpłatne świadczone w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika w danym miesiącu (Zapłać na koniec miesiąca).
 3. Zapłać na koniec miesiąca jest formą rozliczenia płatności między BLISKOPRACY.PL a Pracodawcą polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi Biznesowemu zbiorczej zapłaty za korzystanie z Usług Odpłatnych, w terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury przez BLISKOPRACY.PL i udostępnienia jej Użytkownikowi Biznesowemu na Koncie.
 4. Zapłać na koniec miesiąca udostępniana jest Pracodawcy na jego wniosek złożony poprzez wypełnienie udostępnionego przez BLISKOPRACY.PL formularza. Po poprawnym złożeniu wniosku zostanie on poddany weryfikacji polegającej na potwierdzeniu danych Użytkownika Biznesowego w oparciu o przesłane przez niego dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej wraz z formularzem zamówienia. W przypadku powzięcia przez BLISKOPRACY.PL uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w formularzu zamówienia, jak również w przypadku powzięcia wiedzy na temat uzasadnionych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązań Pracodawcy w zakresie płatności wobec BLISKOPRACY.PL, BLISKOPRACY. PL może odmówić udostępnienia tej formy płatności.
 5. W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku BLISKOPRACY.PL.
 6. W przypadku płatności dokonywanej w ramach Zapłać na koniec miesiąca, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi wraz z publikacją danego Ogłoszenia lub wyboru przez Użytkownika Usługi Odpłatnej.
 7. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi oraz poprzez dyspozycję płatności z Portfela BLISKOPRACY.PL.
 8. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności (za wyjątkiem płatności z Portfela BLISKOPRACY.PL) wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. BLISKOPRACY.PL nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, BLISKOPRACY.PL może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. BLISKOPRACY.PL nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 9. BLISKOPRACY.PL zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej, wymaganej do obsługi płatności przez zewnętrznego usługodawcę obsługującego daną kartę płatniczą, w celu umożliwienia dokonywania zapłaty bez konieczności każdorazowego podawania tych danych przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć zarejestrowaną w Serwisie kartę w każdej chwili z pozycji Konta.
 10. VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Świadczenie usług przez BLISKOPRACY.PL na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Faktury VAT wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez BLISKOPRACY.PL faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.
 14. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 15. BLISKOPRACY.PL na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich Użytkownikowi w ramach Konta umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 16. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 17. W przypadku:
  1. upustów lub obniżek cen usług świadczonych przez BLISKOPRACY.PL udzielonych po rozpoczęciu świadczenia Usługi Odpłatnej (dla płatności dokonywanych w ramach Zapłać na koniec miesiąca), lub
  2. w sytuacji zaistnienia konieczności dokonania zwrotu na rzecz Użytkownika całości lub części płatności w tym w sytuacjach opisanych niniejszym Regulaminem, lub
  3. w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na wystawionej przez BLISKOPRACY.PL fakturze,
 18. BLISKOPRACY.PL wystawi na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą, na warunkach określonych w Regulaminie.
 19. Wystawienie faktury korygującej, określonej w pkt 6.16. Regulaminu, poprzedzone jest przesłaniem Użytkownikowi informacji o obniżeniu ceny Usługi Odpłatnej lub kwoty podatku VAT. W przypadku, gdy taka obniżka jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Użytkownika, informacja ta zostanie zawarta w odpowiedzi BLISKOPRACY.PL na złożoną reklamację. Informacja, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji, co skutkować będzie przesłaniem odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną oraz w formie korespondencji pisemnej.
 20. Przesłanie informacji o obniżeniu ceny Usługi Odpłatnej lub kwoty podatku VAT nie wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.
 21. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, treści będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia nie podlega zwrotowi. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

7. Płatności Bliskopracy.pl

 1. Płatności BLISKOPRACY.PL świadczone są przez Operatora Płatności na podstawie Regulaminu Operatora Płatności, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy bezpośrednio między Użytkownikiem a Operatorem Płatności.BLISKOPRACY.PL nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za usługi świadczone w ramach Płatności BLISKOPRACY.PL pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności.
 2. Korzystanie z Płatności BLISKOPRACY.PL jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Płatności BLISKOPRACY.PL nie mogą być wykorzystywane do opłacenia należności za usługi wskazane na Liście Usług Niedozwolonych Operatora Płatności.

8. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz BLISKOPRACY.PL w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Przedmiotu albo zatajenie istotnych informacji;
  4. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w punkcie 8.2. Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu, a BLISKOPRACY.PL nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 4. W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po jego publikacji w Serwisie, BLISKOPRACY. PL uprawniona jest do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia.
 5. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia BLISKOPRACY.PL treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem funkcjonalności “Zgłoś ogłoszenie” dostępnej w ramach Ogłoszenia („Zgłoszenie”). Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające BLISKOPRACY.PL dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 6. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, BLISKOPRACY.PL może:
  1. niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności Ogłoszenie, a także związane z nią Usługi Promowania. W przypadku blokady treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Serwisu, ani w panelu Konta danego Użytkownika;
  2. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  3. poinformować Użytkownika, w razie dokonania blokady danej treści, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści Zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu;
  4. postanowienia punktu 8.6.3) nie stosuje się, jeżeli z zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji, o których mowa w tym punkcie.
 7. Użytkownik Biznesowy ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez BLISKOPRACY.PL informacji o blokadzie danej treści. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8.7. za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści, zablokowana treść zostaje przywrócona na okres zgodny z pierwotnym zamówieniem.
 9. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8.7 za bezzasadny lub niewniesienia przez Pracodawcę sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 8.6, zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z Serwisu.
 10. BLISKOPRACY.PL uprawniona jest do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię BLISKOPRACY.PL lub w inny sposób szkodzi BLISKOPRACY.PL.
 11. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, BLISKOPRACY.PL może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności, publikować Ogłoszeń. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie Ogłoszeń oraz dokonywać wpłat na poczet BLISKOPRACY.PL,
  2. zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.
 12. Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.
 13. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych punktem 8.7. Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 9 Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z BLISKOPRACY.pl za pomocą formularza kontaktowego, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. BLISKOPRACY.PL dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez BLISKOPRACY.PL usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres BLISKOPRACY.PL.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, BLISKOPRACY.PL zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez BLISKOPRACY.PL, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. BLISKOPRACY.PL rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź BLISKOPRACY.PL w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

10. Skarga i mediacja

 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi Biznesowemu w następujących przypadkach:
  1. rzekomego niewywiązywania się przez BLISKOPRACY.PL z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla Użytkowników Biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika;
  3. podejmowanych przez BLISKOPRACY.PL środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika;
  4. blokady wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika lub blokady Konta Użytkownika zgodnie z punktem 12 Regulaminu.
 2. Skargę można złożyć za pośrednictwem e-mail na adres: reklamacje@bliskopracy.pl lub pisemnie na adres BLISKOPRACY.PL. Do skargi Użytkownik powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające BLISKOPRACY.PL dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których nie uznaje danej treści za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, dane kontaktowe.
 3. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia punktów 9.3-9.5. Regulaminu.
 4. Użytkownik Biznesowy ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między BLISKOPRACY.PL a danym Użytkownikiem Biznesowym w związku ze świadczonymi przez BLISKOPRACY.PL usługami. w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 10.1. Regulaminu. BLISKOPRACY.PL jest gotowa podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym BLISKOPRACY.PL ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 10 lit. a) Regulaminu.
 5. Użytkownik Biznesowy zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
 6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. BLISKOPRACY.PL ma prawo odmowy udziału w mediacji.

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

12. Postanowienia końcowe

 1. BLISKOPRACY.PL ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
  1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
  2. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat w stosunku do opłat już naliczonych (uiszczonych) i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;
  3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;
  4. zmiana warunków świadczenia Usług Odpłatnych lub wycofanie określonej Usługi Odpłatnej, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian;
  5. wprowadzenie nowej Usługi Odpłatnej, a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;
  6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez BLISKOPRACY.PL, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
 4. BLISKOPRACY.PL może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
 5. Podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
 6. Musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 7. Do Usług aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 8. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
 9. W celu rozwoju Serwisu BLISKOPRACY.PL ma prawo wprowadzenia nowych usługi funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.
 10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a BLISKOPRACY.PL jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 11. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BLISKOPRACY.PL w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

Używamy plików cookie do dostosowywania i ulepszania wyświetlanych Ci treści, zapewniając najlepszą jakość świadczonych usług. Jeśli klikniesz „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, możemy nadal wyświetlać spersonalizowane oferty w oparciu o Twoje preferencje. Możesz wybrać opcję „Tylko wymagane pliki cookie”. Pamiętaj jednak, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na sposób wyświetlania przez nas treści dopasowanych do Twoich preferencji.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i dlaczego ich używamy, zapoznaj się z Polityką cookies.